Preferred language:

This is the default search language used by BabelNet
Select the main languages you wish to use in BabelNet:
Selected languages will be available in the dropdown menus and in BabelNet entries
Select all

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

all preferred languages
    •     bn:00004222n     •     NOUN     •     Concept     •         •     Categories: حيوانات, علم الحيوان, علم الأحياء, ممالك (تصنيف)

  حيوان · مخلوق · بهيمة · دابة · كائن حي

الحيوانات مجموعة أساسية من الكائنات الحية تصنف باعتبارها مملكة حيوية مستقلة باسم مملكة الحيوانات.

IS A
PART OF
CODE OF NOMENCLATURE
MAIN SUBJECT
ORIGINAL LANGUAGE OF WORK
PARENT TAXON
STARRING
STATED IN
TAXON AUTHOR
TAXON RANK
    •     bn:00004222n     •     NOUN     •     Concept     •         •     Categories: 动物, 動物學, 動物, 生態學...

  动物 · 動物相 · · 兽类 · 凶残的人

 A living organism characterized by voluntary movement

IS A
PART OF
CODE OF NOMENCLATURE
MAIN SUBJECT
ORIGINAL LANGUAGE OF WORK
PARENT TAXON
Holozoa  •  Filozoa
STARRING
STATED IN
TAXON AUTHOR
TAXON RANK
    •     bn:00004222n     •     NOUN     •     Concept     •         •     Categories: Animals, Zoology, Kingdoms (biology), 1999 films...

  fauna   · animal   · creature   · beast   · animate being

A living organism characterized by voluntary movement

More definitions


Fauna is all of the animal life of any particular region or time.
Animals are multicellular, eukaryotic organisms of the kingdom Animalia.
Creature is a 1999 documentary film that was directed by Parris Patton.
Multicellular eukaryotic organisms
Animals considered as a group; especially those of a particular country, region, time, etc.
This page is for quotes about animals.
Animals considered as a group.

IS A
being  •  film  •  taxon
PART OF
CODE OF NOMENCLATURE
MAIN SUBJECT
ORIGINAL LANGUAGE OF WORK
PARENT TAXON
Holozoa  •  Filozoa
STARRING
STATED IN
TAXON AUTHOR
TAXON RANK
    •     bn:00004222n     •     NOUN     •     Concept     •         •     Categories: Animal, Zoologie, Phylogénie des animaux, Classification scientifique...

  faune (biologie)   · animal   · bête   · créature · reproduction animale

Un animal est, selon la classification classique, un être vivant hétérotrophe, c’est-à-dire qu’il se nourrit de substances organiques.

More definitions


Le terme faune désigne l'ensemble des espèces animales présentes dans un espace géographique ou un écosystème déterminé, à une époque donnée.
Bestiole (petite bête) substantif féminin assez usuel relatif à un être du règne animal autre qu'un être humain.
En biologie, l'ensemble des espèces animales vivant dans un même lieu;
Règne des êtres vivants hétérotrophes multicellulaires

IS A
être  •  film  •  taxon
PART OF
CODE OF NOMENCLATURE
MAIN SUBJECT
ORIGINAL LANGUAGE OF WORK
PARENT TAXON
Holozoa  •  Filozoa
STARRING
STATED IN
TAXON AUTHOR
TAXON RANK
    •     bn:00004222n     •     NOUN     •     Concept     •         •     Categories: Vielzellige Tiere, Zoologie, Lebewesen – sonstige Kategorien, Paläozoologie...

  Fauna · Tier   · Bestie · Tierfortpflanzung · Tierleben

Fauna bezeichnet die Gesamtheit aller Tierarten in einem Gebiet, die zugehörige Wissenschaft ist die Biogeographie.

More definitions


Tiere sind nach biologischem Verständnis eukaryotische Lebewesen, die ihre Energie nicht durch Photosynthese gewinnen und Sauerstoff zur Atmung benötigen, aber keine Pilze sind.
Oft als" Flora und Fauna ``
Ein Lebewesen aus dem klassischen Reich der Mehrzeller und Einzeller
Untergruppe aller Lebensformen
"Mitleid mit den Thieren hängt mit der Güte des Charakters so genau zusammen, daß man zuversichtlich behaupten darf, wer gegen Thiere grausam ist, könne kein guter Mensch seyn." - Arthur Schopenhauer, Grundlage der Moral, §19, Bestätigung des dargelegten Fundaments der Moral.

IS A
Lebewesen  •  Film  •  Taxon
PART OF
CODE OF NOMENCLATURE
MAIN SUBJECT
ORIGINAL LANGUAGE OF WORK
PARENT TAXON
Holozoa  •  Filozoa
STARRING
STATED IN
TAXON AUTHOR
TAXON RANK
    •     bn:00004222n     •     NOUN     •     Concept     •         •     Categories: Ζώα, Ζωολογία

  πανίδα · ζώο · αναπαραγωγή των ζώων · Ζώα · Μετάζωα

(βιολογία) σύμφωνα με μια παλαιότερη αλλά ακόμη αποδεκτή διάκριση των έμβιων όντων σε ζώα και φυτά, κάθε ζωντανός οργανισμός προικισμένος με αισθήσεις και με την ικανότητα να μετακινείται και να βρίσκει μόνος του την τροφή· κάθε ζωντανός οργανισμός που ανήκει στην τελευταία και ανώτερη κατηγορία από τις πέντε στις οποίες διακρίνει η νεότερη βιολογία τα έμβια όντα

More definitions


Με τον όρο πανίδα ή πανίσκη χαρακτηρίζεται το σύνολο των ζώων.
Τα Ζώα είναι πολυκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί που συγκροτούν το βασίλειο των Ζώων ή Μεταζώων, ένα από τα τέσσερα βασίλεια των ευκαρυωτικών ζωντανών οργανισμών.
Ένα από τα τέσσερα βασίλεια των ευκαρυωτικών ζωντανών οργανισμών

IS A
PART OF
CODE OF NOMENCLATURE
MAIN SUBJECT
ORIGINAL LANGUAGE OF WORK
PARENT TAXON
Holozoa  •  Filozoa
STARRING
STATED IN
TAXON AUTHOR
TAXON RANK
    •     bn:00004222n     •     NOUN     •     Concept     •         •     Categories: בעלי חיים, זואולוגיה, איקריוטים, אקולוגיה...

  בעלי חיים · פאונה · חיה  · בַּעַל-חַיִּים · בעל חיים

בעלי־חיים הם רב-תאיים המשויכים לממלכת היצורים החיים.

More definitions


פאונה היא אוכלוסיית בעלי חיים המצויה במקום מסוים בזמן מסוים.
ממלכה במיון עולם הטבע

IS A
PART OF
CODE OF NOMENCLATURE
MAIN SUBJECT
ORIGINAL LANGUAGE OF WORK
PARENT TAXON
Holozoa  •  Filozoa
STARRING
STATED IN
TAXON AUTHOR
TAXON RANK
    •     bn:00004222n     •     NOUN     •     Concept     •         •     Categories: प्राणी, प्राणि विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु...

  प्राणी · jeev · पशु · Animal · जंतु

प्राणी या जंतु या जानवर 'ऐनिमेलिया' या मेटाज़ोआ जगत के बहुकोशिकीय और सुकेंद्रिक जीवों का एक मुख्य समूह है।

IS A
PART OF
CODE OF NOMENCLATURE
MAIN SUBJECT
ORIGINAL LANGUAGE OF WORK
PARENT TAXON
Holozoa  •  Filozoa
STARRING
STATED IN
TAXON AUTHOR
TAXON RANK
    •     bn:00004222n     •     NOUN     •     Concept     •         •     Categories: Animali, Zoologia, Taxa classificati da Linneo

  fauna · animale   · creatura · bestia · animali

Gli animali o metazoi, sono un regno di esseri viventi ed una delle suddivisioni dei domini dei viventi e comprendono circa 1.800.000 specie di organismi classificati, presenti per quanto noto sulla Terra dal periodo ediacarano.

More definitions


Fauna è un termine collettivo utilizzato per indicare l'insieme delle specie animali che risiedono in un dato territorio o in un particolare ambiente, oppure appartenenti ad un determinato taxon o viventi in un preciso periodo storico o geologico.
Oppure appartenenti ad un determinato taxon o viventi in un preciso periodo storico o geologico
Suddivisione dei domini dei viventi

IS A
PART OF
CODE OF NOMENCLATURE
MAIN SUBJECT
ORIGINAL LANGUAGE OF WORK
PARENT TAXON
Holozoa  •  Filozoa
STARRING
STATED IN
TAXON AUTHOR
TAXON RANK
    •     bn:00004222n     •     NOUN     •     Concept     •         •     Categories: 動物, 動物学, 動物相, 生物...

  動物 · 動物相 · Animalia · ファウナ · 動物界

自発的な運動に特徴付けられる、生命を持つ有機体

More definitions


生物分類における界の一つ

IS A
PART OF
CODE OF NOMENCLATURE
MAIN SUBJECT
ORIGINAL LANGUAGE OF WORK
PARENT TAXON
STARRING
STATED IN
TAXON AUTHOR
TAXON RANK
    •     bn:00004222n     •     NOUN     •     Concept     •         •     Categories: Животные, Зоология

  фауна   · Животные · животное   · животный мир · жизнь животных

Живо́тные  — традиционно выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматривается в качестве биологического царства.

More definitions


Фауна  — исторически сложившаяся совокупность видов животных, обитающих в данной области и входящих во все её биогеоценозы.
Живо́тные  — традиционно выделяемая категория, в настоящее время рассматривается в качестве.

IS A
PART OF
CODE OF NOMENCLATURE
MAIN SUBJECT
ORIGINAL LANGUAGE OF WORK
PARENT TAXON
Holozoa  •  Filozoa
STARRING
STATED IN
TAXON AUTHOR
TAXON RANK
    •     bn:00004222n     •     NOUN     •     Concept     •         •     Categories: Animales, Zoología, Animalia, Fauna

  fauna · animal · criatura · bestia · Animalia

En la clasificación científica de los seres vivos, el reino Animalia o Metazoa constituye un amplio grupo de organismos eucariotas, heterótrofos, pluricelulares y tisulares.

More definitions


La fauna es el conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica, que son propias de un período geológico.
Uno de los reinos en que se clasifican los seres vivientes.
Reino de los organismos eucariotas

IS A
ser  •  película  •  taxón
PART OF
CODE OF NOMENCLATURE
MAIN SUBJECT
ORIGINAL LANGUAGE OF WORK
PARENT TAXON
Holozoa  •  Filozoa
STARRING
STATED IN
TAXON AUTHOR
TAXON RANK

 

Translations

حيوان, مخلوق, بهيمة, دابة, كائن حي, وحش, الحيوانات, Animal, Animalia, Metazoa, أنعام, الحيوان, الحيوانية, الحیوانات, المملكة الحيوانية, بعديات, حيوانات, حيوانية, مملكة الحيوان, مملكة الحيوانات, مملكة حيوانية, epifauna, epifauna منخفض،, epifaunal, infauna, metazoans, تحريك يجري, والحيوانات الكبيرة و
动物, 動物相, 兽, 兽类, 凶残的人, 动物群, 動物, 獸, 獸類, 生物, 畜生, 野兽, Animals, Animal, Animalia, 动物体, 动物区系, 动物界, 動物界, 動物群, 后生动物, 动 物, epifaunal 的, 动画是, 后 生 动 物, 大 型 底 栖 动 物, 底 内 动 物, , 的 海 底 动 物
fauna, animal, creature, beast, animate being, brute, animal life, animal reproduction, Animals, Animal Evolution, Kingdom Animal, Anamalia, Animal (Metazoan) Evolution, Animal body, Animal Characteristics, Animal Phylogeny, Animal phylum, Animal types, Animalia, Animalia 101, Animalia Kingdom, Anumal, Basal metazoa, Basal metazoan, Beasts, Classification of animals, Cryptofauna, Epifauna, Epifaunal, Faunae, Faunas, Infauna, Infaunal, Kingdom animalia, KingdomAnimalia, Macrofauna, Marine fauna, Mesofauna, Metazoan Evolution, Metazoans, Metazoic, Metazoon, Non-human animal, Nonhuman animal, Tree of life/Animalia, Water animal
faune, animal, bête, créature, reproduction animale, reproduction des animaux, vie animale, Animaux, Animalia, Animalité, Animaux pluricellulaires, Faune mammalienne, Faunistique, Herpétofaune, Organisme animal, Règne animal, Zoobionte, brute, endofaune, macrofaune, métazoaires, épifaune, être, être animé
Fauna, Tier, Bestie, Tierfortpflanzung, Tierleben, Tierreich, Tierwelt, Animalia, Regnum animale, Tiere, Wassertiere, animiert ist, epifauna, epifaunal, infauna, kreatur, low-level-epifauna, makrofauna, metazoen, tieren
πανίδα, ζώο, αναπαραγωγή των ζώων, Ζώα, Μετάζωα, Animalia, Επίβενθος πανίδα, Ζωικό βασίλειο, Μακροπανίδα, Μεσοπανίδα, Μικροπανίδα, Υπόβενθος πανίδα, epifaunal, βενθική πανίδα, επιφύτων, κίνηση είναι, μακροπανίδας, πλάσμα
בעלי חיים, פאונה, חיה, בַּעַל-חַיִּים, בעל חיים, חַיָּה, Animalia, בע"ח, בעל-חיים, בעלי-חיים, בעלי־חיים, החי, חיות, מטזואה, ממלכת החי, עולם החי, epifauna, epifaunal, infauna, metazoans, וmacrofauna, יצור, ניפש להיות
प्राणी, jeev, पशु, Animal, जंतु, जंतुओं, जानवर, जानवरों, पशुओं, epifauna, epifaunal, infauna, macrofauna, जा रहा है चेतन, मेटाजोअन
fauna, animale, creatura, bestia, animali, Animalia, bestiola, riproduzione animale, vita animale, Metazoi, Fauna selvatica, Metazoa, Metazoo, Mondo animale, Regno animale, animare essere, endofauna, epifauna, epifaunal, macrofauna
動物, 動物相, Animalia, ファウナ, 動物界, 動物群, 4つ脚, 4つ足, あるアニメーション, アニマル, 動 物, 四つ脚, 四つ足, 後 生 動 物, 毛の荒物, 獣, 獣畜, 珍獣, 生き物, 生体, 生物, 生類, 表 在 の, 表 在 動 物 、, 鳥獣
фауна, Животные, животное, животный мир, жизнь животных, репродукция животных, Animalia, Metazoa, Герпетофауна, Живность, Животные организмы, Классификация животных, Тварь, Царство животных, Энтомофауна, животных, epifaunal, инфауны, макрофауны, одушевленное существо, существо, фауны, эпифауны
fauna, animal, criatura, bestia, Animalia, reproducción animal, vida animal, Reino animal, Animales, Metazoos, Animales salvajes, El animal, El reino animal, Metazoa, Metazoario, Metazoarios, Metazoo, Reino Animalia, epifauna, infauna, macrofauna, ser animado

Sources

Open Multilingual WordNet senses

بهيمة, حيوان, دابة, كائن حي, مخلوق, وحش
凶残的人, 动物, 动物群, 生物, 畜生, 野兽
animal, bête, créature, faune, être
ζώο
בַּעַל-חַיִּים, חַיָּה
animale, bestia, bestiola, creatura
4つ脚, 4つ足, アニマル, 動物, 四つ脚, 四つ足, 毛の荒物, 獣, 獣畜, 珍獣, 生き物, 生体, 生物, 生類, 鳥獣
animal, bestia, criatura, fauna

WordNet du Français

animal, brute, bête, faune

Wikipedia redirections

Wikiquote page titles

Wikiquote redirections

Translations from Wikipedia sentences

epifauna, epifauna منخفض،, epifaunal, infauna, metazoans, الحيوانات, والحيوانات الكبيرة و
epifaunal 的, 动 物, 后 生 动 物, 大 型 底 栖 动 物, 底 内 动 物, , 的 海 底 动 物
animaux, endofaune, faune, macrofaune, métazoaires, épifaune
epifauna, epifaunal, fauna, infauna, low-level-epifauna, makrofauna, metazoen, tieren
epifaunal, βενθική πανίδα, επιφύτων, ζώα, μακροπανίδας, μετάζωα, πανίδα
epifauna, epifaunal, infauna, metazoans, וmacrofauna
epifauna, epifaunal, infauna, macrofauna, मेटाजोअन
animali, endofauna, epifauna, epifaunal, fauna, macrofauna, metazoi
動 物, 後 生 動 物, 表 在 の, 表 在 動 物 、
epifaunal, животных, инфауны, макрофауны, фауны, эпифауны
animales, epifauna, fauna, infauna, macrofauna, metazoos

Translations from SemCor sentences or monosemous words

تحريك يجري, حيوان, مخلوق
动 物, 动物, 动画是
animal, créature, être animé
animiert ist, kreatur, tier
ζώο, κίνηση είναι, πλάσμα
חיה, יצור, ניפש להיות
जा रहा है चेतन, पशु, प्राणी
animale, animare essere, creatura
あるアニメーション, 動物
животное, животных, одушевленное существо, существо
animal, criatura, ser animado
6 sources | 33 senses
7 sources | 36 senses
8 sources | 68 senses
9 sources | 42 senses
8 sources | 29 senses
8 sources | 29 senses
7 sources | 27 senses
5 sources | 18 senses
8 sources | 33 senses
8 sources | 31 senses
9 sources | 33 senses
8 sources | 38 senses

Compounds

BabelNet

حيوان مجتر, حيوان الومبات, عالم الحيوان, حيوان مفترس
largest land animal, wild animal, animal cells, soil fauna, Subterranean Fauna, list of fauna, support animal, biggest animal, animal models, largest animal, animal feed, animal products, animal test, fauna of Sri Lanka, European fauna, animal populations, animal sound, animal transport, Australian fauna, farm animal, animal attraction, terrestrial animal, African fauna, sporting animal, aquatic animal, animal world, animal collection, animal behavior, like an animal, living creatures, animal viruses, animal material, list of animal, working animal, flying animal, exotic animal, fauna of Poland, marine animal, fauna of Peru, higher animal, fauna of Ireland, animal research, tame animal, new animal, animal kingdom, animal bite, domestic animal, poisonous animal, animal traction, animal model, New Zealand fauna, native fauna, lower animal, land animal, Fauna of Illinois, people and animals, Burgess shale fauna, animal sounds, animal play, multicellular animal, social animal, real animal, animal group
faune utile, règne animal, faune abyssale, faune française, animaux disparus, droits des animaux, animal aquatique, faune sauvage, animaux domestiques, les animaux, refuge animalier
Brehms Tierleben, Fauna Australiens, Tier des Jahres, vielzellige Tiere
עולם החי, יצור חי
fauna italiana, animali domestici, diritti degli animali, fauna della Sardegna, animale da compagnia, fauna selvatica, animale domestico, grasso animale
Животный мир Ирландии
fauna de Australia, flora y fauna, bienestar animal, maltrato a los animales, reino Animalia, fauna de Puerto Rico, animales acuáticos, tejido animal, animal doméstico, animal de carga, animal salvaje, refugio de fauna, órganos de los animales, reino animal

Other forms

BabelNet

الحيواني, كحيوانات, والحيوانات, الحيونات, حيواني, كالحيوانات, للحيوانات, بالحيوانات
動, 动
animal kingdom, creatures, metazoan, faunistic, metazoa, Metazoa, Animal Kingdom, wildlife, body, bestial
espèces animales, faunistiques, bêtes, faunique, faunes, animales, animaux sauvages, faune vertébrée, animale, faune sauvage
Faunen, faunistischen, Tier-, faunistische, Meeresfauna, tierischen, Tieren, faunistisch, Tieres, Tierarten, Faunengemeinschaft, Faunengemeinschaften, Faunenelemente, -fauna, tierischer, faunistischer, tierische, animalische, Tierreichs
ζώων, ζωική
בעלי החיים, בעל החיים, פאונת, חי, פאוניסטים, בעלי־החיים, אנימליים, ייצורים החיים, בבעלי חיים
ऐनीमेलिया, जीव-जंतु, प्राणियों
faunistico, faunistiche, faune, faunistica, faunistici, Animale, specie animali
動, 動物#動物の分類, 動物の分類
животными, животным, животного, многоклеточных животных, животном, животной, царства животных, фауной, Животный мир, животного царства, герпетофауны
faunístico, faunística, animales verdaderos, especies animales, bestias, fauna silvestre, Bestia

External Links