bn:03431130n
Noun Named Entity
EN
Tarui  Tarui, Gifu
EN
Tarui is a town located in Fuwa District, Gifu Prefecture, Japan. Wikipedia
Geonames
Definitions
Relations
Sources
EN
Tarui is a town located in Fuwa District, Gifu Prefecture, Japan. Wikipedia
town in Fuwa district, Gifu prefecture, Japan Wikidata
Wikipedia
Wikidata
EN
Wikipedia Redirections
EN