bn:03770351n
Noun Concept
Categories: Bathing in Japan
EN
Ganban'yoku  Gambanyoku  Ganbanyoku  Youganyoku  Yōgan'yoku
EN
Ganban'yoku is Japanese term for a popular form of hot stone spa. Wikipedia
Definitions
Sources
EN
Ganban'yoku is Japanese term for a popular form of hot stone spa. Wikipedia
Wikipedia
Wikidata
Wikipedia Redirections