bn:04568829n
Noun Concept
EN
Shingon sect eighteen Motoyama  Shingonshūjūhachihonzan
ZH
真言宗十八本山(しんごんしゅうじゅうはちほんざん)是真言宗各派之大本山之18寺。 Wikipedia
Relations
Sources