bn:04577419n
Noun Concept
EN
Shingon-shū Tōji-ha  Tōji-ha
ZH
真言宗東寺派(しんごんしゅうとうじは)是日本佛教真言宗系的宗派之一。 Wikipedia
Relations
Sources
COUNTRY
HEADQUARTERS LOCATION
Wikidata
Wikidata Alias