bn:04577428n
Noun Concept
EN
Shingon-shū Daikakuji-ha  Daikakuji-ha
ZH
真言宗大覺寺派(しんごんしゅうだいかくじは)是日本真言宗系佛教宗派之一,屬於古義真言宗。 Wikipedia
Relations
Sources
COUNTRY
HEADQUARTERS LOCATION
Wikidata Alias