bn:07715992n
Noun Concept
EN
Ming Zheng
ZH
明鄭(1628年-1683年)是指明朝至清朝初期間,由鄭芝龍家族領導、並以恢復明朝舊有領土為志的政權,也是明朝最後一個政權。 Wikipedia
Relations
Sources