bn:08706590n
Noun Concept
EN
3 August 2010
TL
Anim na bata patay sa pagsabog ng isang kotse na ang inaasinta sana'y ang gobernador ng Distrito ng Kandahar sa Apganistan. Wikipedia
Relations
Sources
IS A
PART OF
DAY OF WEEK
Wikidata
Wikidata Alias