bn:09223842n
Noun Named Entity
EN
Ippolit Matveyevich Vorobyaninov  Kisa Vorobyaninov  Konrad Karlovich Mikhelson  Vorobianinov  Vorobyaninov
BG
Иполит Матвеевич Воробянинов е персонаж от романа „Дванайсетте стола“ на Иля Илф и Евгений Петров. Wikipedia
Relations
Sources