bn:13188754n
Noun Concept
EN
No term available
LB
En Ankernol ass en Nol, deen um Still Kreep huet, déi et méi schwéier maachen, den Nol nees erauszezéien, en huet also duerch déi Zacken e besseren Halt. Wikipedia
Relations
Sources
IS A