bn:13273627n
Noun Concept
EN
Standardised West Frisian language
FY
It Standertfrysk is de standerdisearre foarm fan it Nijfrysk dy't fêstlein is yn 'e offisjele Fryske stavering. Wikipedia
Relations
Sources