bn:13273629n
Noun Named Entity
EN
Proto-Frisian language
FY
It Proto-Frysk of primityf Frysk wie de taal, of wierskynliker it dialekt, dêr't de Fryske talen út fuortkommen binne. Wikipedia
Relations
Sources