bn:15245014n
Noun Named Entity
Categories: Online encyclopedias, 2000 non-fiction books, 21st-century encyclopedias, Uzbekistani online encyclopedias, Uzbek-language encyclopedias
EN
National Encyclopedia of Uzbekistan  O'zbekiston milliy ensikopediyasi  O`zME  Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi  Oʻzbekiston milliy ensikopediyasi
EN
The National Encyclopedia of Uzbekistan is a general-knowledge encyclopedia written in Uzbek. Wikipedia
Definitions
Relations
Sources
EN
The National Encyclopedia of Uzbekistan is a general-knowledge encyclopedia written in Uzbek. Wikipedia
COUNTRY OF ORIGIN
LANGUAGE OF WORK OR NAME