bn:20213969n
Noun Concept
EN
No term available
FY
In wetterbuertsje is in part fan it doarp dat oan it wetter leit, faak it wetter bylâns boud. Wikipedia
Relations
Sources