bn:21887431n
Noun Named Entity
EN
film former  coating  filming agent  surface film former
HY
կապող նյութեր կամ կապող մասեր, որոնք ունակ են ինքնուրույն կամ այլ նյութերի հետ համատեղ չոր թաղանթներ կազմելու համար Wikidata
Relations
Sources