bn:23811210n
Noun Concept
EN
A Agriculture, forestry and fishing
BG
Селско, горско и рибно стопанство е един от 20-те основни отрасъла на икономиката в Статистическата класификация на икономическите дейности за Европейската общност. Wikipedia
Relations
Sources