bn:26956271n
Noun Concept
EN
No term available
HY
Հմայիլ, աղոթքների, աղերսների, մաղթանքների հնամենի նշանագիր, ունի պահպանիչ-բուժիչ նշանակություն. Wikipedia
Relations
Sources