bn:14270356n
Noun Concept
EN
school for special needs education  special education school  special educational needs  additional educational needs  educational accommodation
SQ
Arsimi special është një formë e veçantë e veprimtarisë edukative dhe arsimore e cila zhvillohet në institucionet për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe me sjellje, shëndet dhe nevoja të tjera të veçanta. Wikipedia
Relations
Sources